تاکید دانشگاه های علوم پزشکی فارس وخوزستان برتوسعه همکاری با "سها هلال"

مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی استان های فارس-شیراز- وخوزستان- اهواز- بر ادامه همکاری با شرکت پخش سها هلال تاکید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال ؛ دردیدار تنی چند ازمدیران شرکت پخش سها هلال با مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی فارس وخوزستان؛ گسترش همکاری های فیمابین مورد تاکید قرار گرفت.

دراین دیدارها که آقای دکتر "علی نوید" رئیس هیات مدیره شرکت پخش سها هلال وآقایان ترابی وکچویی حضور داشتند؛ مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی فارس وخوزستان با قدردانی ازتلاش های شرکت پخش سها هلال درخصوص تامین داروهای مورد نیاز بیمارستانهای تحت پوشش وداروخانه های منتخب ، براستمرارهمکاری های شرکت پخش سها هلال تاکید کردند .

آقای دکتر" راعی" معاون غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درنشستی با مدیران شرکت پخش سها  هلال برافزایش تعاملات دارویی با این شرکت  به منظورتوزیع داروهای کمیاب واستراتژیک تاکید نموده ودرعین حال راجع به تامین بخشی ازمنابع مالی مراکزدرمانی وبیمارستانی تحت پوشش جهت تسویه وجوه حاصل ازفروش پخش سها هلال قول مساعد داد.  مسئولین داروخانه هلال احمر وبیمارستان نمازی شیراز نیز راجع به افزایش تعاملات دارویی با شرکت پخش سها هلال ونحوه پرداخت مطالبات این شرکت با مدیران پخش سها هلال بحث وگفت وگو کردند.

دردیدارمدیران شرکت پخش "سهاهلال" با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان- اهواز-  ومدیران داروخانه های هلال احمر وبیمارستان بقایی اهواز هم طرفین برتوسعه همکاری های مشترک تاکید داشتند.

دراین نشست ها درخصوص تامین وتوزیع داروهای استراتژیک ازطرف پخش سها هلال وپرداخت مطالبات این شرکت با مساعدت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور تبادل نظر شد وازسویی راجع به راهکارهای افزایش تعاملات دارویی میان داروخانه هلال احمروشرکت پخش سها هلال ، بحث وبررسی شد.