گزارش همایش دو روزه سرپرستان وعوامل فروش شرکت پخش سها هلال درتبریز

همایش سرپرستان وعوامل فروش شرکت پخش سها هلال ومراکزاستان ها طی روزهای 19 و20 مهرماه درتبریز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، دراین همایش جمعی ازمدیران جمعیت هلال احمرآذربایجان شرقی، نماینده سازمان تدارکات پزشکی درشرکت سها هلال، مدیرعامل وتنی چند ازاعضای هیات مدیره پخش سها هلال حضورداشتند.

همایش سرپرستان وعوامل فروش شرکت پخش سها هلال با هدف انسجام ویکپارچگی همکاران بخش فروش درستاد ومراکزاستانها وتعامل وهماهنگی هرچه بیشتر درجهت تحقق اهداف پیش بینی برگزارشد وامید می رود به عنوان چهارمین همایش شرکت پخش سها هلال درطول سال جاری ، نتایج خوبی درپی داشته باشد.

این نشست سراسری روز چهارشنبه 19 مهرماه با سخنان دکتر" علی نوید" رئیس هیات مدیره شرکت پخش سها هلال آغاز به کارکرد.

دکتر نوید درسخنان خود ضمن قدردانی ازتلاش خانواده "سها هلال" برای پیشبرد اهداف تعیین شده شرکت پخش سها هلال ؛ خواستارتلاش مضاعف سرپرستان وعوامل فروش این شرکت شد وتصریح کرد: عوامل زحمتکش فروش درشرکت پخش سها هلال پیشگام درمعرفی شخصیت پخش سها هلال هستند.

رئیس هیات مدیره شرکت پخش سها هلال با اشاره به اقدامات انجام شده دربحث تقویت زیرساخت ها وتقویت سبد دارویی سها هلال وتعامل گسترده با شرکت های تامین کننده دارو گفت: اگرتوفیقی درتحقق اهداف پیش بینی شده داشته ایم نتیجه زحمات شبانه روزی خانواده "سها هلال" است وامید داریم درماه های پیش رو؛ اتفاقات بهتری را شاهد باشیم.

این گزارش حاکیست که درنشست مشترک آقای مهندس "مدرس نیا " نماینده مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی درشرکت سها هلال ؛ آقایان دکترهرندی ونوید مدیرعامل ورئیس هیات مدیره شرکت پخش سها هلال ومدیران فروش شرکت با سرپرستان وعوامل فروش مراکز توزیع سها هلال، برنامه ها وراهبردهای سال جاری مورد بحث وبررسی قرار گرفت وآقایان دکترهرندی ونوید به سوالات مطروحه پاسخ گفتند.

دراین نشست اعلام شد که شرکت سها هلال به موازات تامین وتوزیع داروهای مورد نیازمراکزدرمانی وبیمارستان های دولتی درراستای اهداف جمعیت هلال احمروسازمان تدارکات پزشکی وهمکاری با وزارت بهداشت وسازمان غذا ودارو؛ تلاش خواهد کرد درنیمه دوم سال جاری تقویت سبد دارویی اقلام دارویی مورد نیازداروخانه ها را دراولویت برنامه های خود قرار دهد.

چابک سازی سیستم ، تقویت زیرساخت ها وتکمیل سبد دارویی سها هلال با تعامل شرکت های تولیدی وتامین کنندگان دارو ازدیگرمطالبی بود که دراین نشست مورد تاکید مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پخش سها هلال قرارگرفت.

آقایان دکتر هرندی ونوید درسخنان خود با تاکید برارتقاء جایگاه شرکت پخش سها هلال دررنکینگ شرکت های توزیع داروی کشور اظهارداشتند: درحال حاضرپخش سها هلال جزو شرکت های برتر توزیع داروی شرکت های تامین کننده دارویی درکشور است وبا همراهی مدیران وکارکنان مراکز استانها تلاش داریم به عنوان شرکت برتر توزیع دارویی شرکت های معتبرتولیدی وتامین کنندگان فعالیت نماییم.