قدردانی مدیرعامل شرکت پخش سها هلال از خدمات آقای دکتر نوید، رئیس هیات مدیره

همزمان با پنجم شهریور, روز داروساز درمراسمی ازآقای دکتر" علی نوید" داروساز ورئیس هیات مدیره شرکت پخش سها هلال قدردانی به عمل آمد.

دراین مراسم که آقای مهندس" مدرس نیا"  نماینده ویژه مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی  در هیات مدیره سها هلال معاونین ومدیران شرکت پخش سها هلال حضورداشتند، آقای دکتر "هرندی" درسخنانی ضمن تبریک روزداروساز به همکاران داروساز شرکت پخش سها هلال تصریح کرد: مراسم امروز ما به منزله قدردانی ازتمامی داروسازان محترمی است که دربخش های مختلف شرکت ومراکز توزیع مسئولیت سنگینی برعهده دارند وبرای تحقق اهداف عالی این مجموعه تلاش می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال آقای دکترهرندی با اعطای لوح تقدیری به آقای دکتر " علی نوید" داروساز ورئیس هیات مدیره شرکت پخش سها هلال اززحمات وتلاش های بی وقفه ایشان برای پیشبرد امور شرکت تشکر کرد.

درنامه قدردانی مدیرعامل شرکت پخش سها هلال خطاب به آقای دکتر نوید آمده است:

"وظیفه دارم به نمایندگی ازجانب اعضای محترم هیات مدیره روزداروساز را به شما همکارپرتلاش تبریک وتهنیت گفته ومراتب قدرشناسی خود را ازخدمات وتلاش های خستگی ناپذیرجنابعالی ابراز نمایم.

بدون شک حضورحضرتعالی درجایگاه رئیس هیات مدیره شرکت پخش سها هلال به پویایی وپیشبرد برنامه ها واهداف عالی این مجموعه شریف شتاب بخشیده ویقین دارم آینده ای روشن درانتظار"سها هلال" خواهد بود.

برای شما برادرارجمند وتمامی عزیزانی که برای اعتلاء وسربلندی این مجموعه وتحقق اهداف عالی مورد نظرجمعیت هلال احمروسازمان تدارکات پزشکی مجاهدت می نمایند، آرزوی توفیق وسلامتی دارم."