اعضای هیات مدیره

1- دکترمحمد رضا کارگر

عضو هیات مدیره ومدیرعامل

2- دکترعلی نوید

عضوهیات مدیره / دکترای داروسازی

3- دکترحنان حمدی
عضو هیات مدیره
دکترای داروسازی


4- آرمان بیگلری
عضو هیات مدیره
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

5- دکترامین نوری
عضو هیات مدیره
دکترای داروسازی