بررسی پوشش بیمه ای داروی بیماران دچار حمله قلبی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به اهمیت داروی «تنکتپلاز» در نجات جان بیماران دچار حمله قلبی، گفت: پوشش بیمه ای این دارو در شورای عالی بیمه بررسی می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مدیران سازمان غذا و دارو با انجمن قلب ایران، به منظور بررسی فراهم آوری و دسترسی داروهای «فیبرینولیتیک» برای بیماران دچار حمله قلبی، در محل سازمان غذا و دارو برگزار شد.

بر اساس این گزارش با بررسی وضعیت و شرایط موجود بیماران مقرر شد داروی «تنکتپلاز» برای ورود به بیمه در شورای عالی بیمه بررسی شود.

در ادامه این جلسه، به دلیل اهمیت این دارو در نجات جان بیماران، معاونت درمان وزارت بهداشت پذیرفت که بخشی از هزینه این دارو را تامین کند.