مهندس مدرس نیا: دربرابر اعتماد جمعیت هلال احمر، رسالت سنگینی داریم

نماینده مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی درهیات مدیره پخش سها هلال برافزایش سهم پخش سها هلال درسبد دارویی داروخانه های هلال احمر تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، آقای مهندس "محمد مدرس نیا" درهمایش مدیران مراکز توزیع سها هلال تصریح کرد: درسال جاری باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که سهم سها هلال درسبد داروخانه های هلال احمر به حداقل ۵۰ درصد افرایش یابد.

اقای" مدرس نیا" مدیریت دائمی ونظارت برنحوه اجرای برنامه ها؛ ارزیابی مستمر عملکرد مراکز و بهره برداری شایسته ازتوانمندی های موجود درمراکز را ازجمله اقدامات ضروری برای پیشبرد اهداف تعیین شده عنوان نموده وخطاب به مدیران مراکز توزیع سها هلال گفت؛ اگر هدفمند وبرنامه محور باشید وامر تامین وتوزیع بریک محورصحیح انجام شود، اطمینان داشته باشید که سها هلال برمدارتوسعه وپیشرفت قرار خواهد گرفت.

آقای مهندس مدرس نیا ، مراکز توزیع را موتورمحرک بخش فروش وپویایی بخش فروش را موجب پویایی بخش تامین دارو عنوان نمود وگفت : همه ما وظیفه داریم امور محوله را به نحوی انجام دهیم که موجب سرافرازی شرکت پخش سها هلال باشیم؛ باید به گونه ای عمل کنیم که مشتریان دائماً با مراکزدرتماس بوده وما هم متقابلاً نیازهای دارویی آنان را مرتفع نماییم.

نماینده مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی درهیات مدیره پخش سها هلال با تاکید براین که باید درهمه حال خودمان را مورد ارزیابی قراردهیم وتجارب گذشته را برای استفاده بهینه ازفرصت های آتی به کار ببندیم،تصریح کرد: امروز مجموعه جمعیت هلال احمر به مدیران وپرسنل شرکت پخش سها هلال  اعتماد کرده و ازاین حیث رسالت بسیارسنگینی برعهده داریم.