معاون بازرگانی وفروش شرکت پخش سها هلال منصوب شد

آقای دکتر"امیرپیمان مکرمی" به عنوان سرپرست معاونت بازرگانی وفروش شرکت پخش سها هلال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، درنامه آقای دکتر" اعلمیان هرندی" سرپرست شرکت سها هلال خطاب به دکتر مکرمی آمده است: " نظر به تعهد وتجارب ارزشمند شما وبه موجب این ابلاغ ازتاریخ 23 اردیبهشت 1402 به سمت "سرپرست معاونت بازرگانی وفروش" منصوب می شوید تا براساس ضوابط ومقررات ورعایت شئونات اداری عهده دارانجام وظایف محوله باشید.

درادامه حکم آقای دکتر هرندی، سرپرست شرکت پخش سها هلال می خوانیم: " امید است با استعانت ازالطاف الهی وبهره گیری مطلوب وحداکثری ازتوان وظرفیت مجموعه نسبت به انجام وظایف محوله در راستای اهداف عالیه شرکت موفق وموید باشید.

بنابراین گزارش؛ درمراسم معارفه آقای دکتر مکرمی با حضور مدیران ستادی شرکت پخش سها هلال، آقای دکتر " علی نوید" رئیس هیات مدیره شرکت سها هلال با اشاره به تجارب ارزنده ایشان؛ ازتمامی مدیران خواست که همکاری لازم را با این معاونت انجام دهند.

دکتر نوید با اشاره به ماموریت های مهم شرکت پخش سها هلال، معاونت بازرگانی وفروش را مهم وموثر درپیشبرد اهداف شرکت برشمرد وگفت: انتظار داریم با حضور آقای دکتر مکرمی، اتفاقات خوبی دراین مجموعه رخ دهد.