بازدید رئیس هیات مدیره سازمان تدارکات پزشکی ازمرکز توزیع داروی سها درگیلان

دکترآزادی رئیس هیات مدیره سازمان تدارکات پزشکی دربازدید ازمرکز توزیع گیلان ازعملکرد مدیران وکارکنان این مرکزقدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، رئیس هیات مدیره سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر درسفر به استان گیلان؛ بازدید 5 ساعته ای ازمرکزتوزیع داروی سها دررشت داشت وبا مدیران وکارکنان این مرکزبه گفت وگو نشست ودرجریان فعالیت های این مرکز قرار گرفت.

دراین بازدید که خانم وکیلی سرپرست مرکز توزیع گیلان وکارکنان بخش های مختلف این مرکز حضور داشتند؛ دکتر آزادی ازانباردارو وبخش های دیگربازدید وازتلاش های صورت گرفته درزمینه توزیع منظم دارو درسطح استان تجلیل کرد.

رئیس هیات مدیره سازمان تدارکات پزشکی ضمن تشریح رسالت خطیرشرکت پخش سها هلال ومراکزتوزیع داروی سها درامرتوزیع داروهای مورد نیاز هموطنان ازعملکرد خوب سرپرست مرکزتوزیع گیلان وهمکاران وی تجلیل کرد وگفت: دربازدید ازاین مرکزنظم وترتیب ودقت درعملکرد بخش های مختلف را دیدم که نتیجه برنامه ریزی خوب مدیریت مرکز است.

دکترآزادی درگفت وگو با پرسنل این مرکزهم ضمن استماع صحبت های آنان برای پیگیری خواسته های آنان قول مساعد داد.