قدردانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ازخدمات پخش سها دراستان اصفهان

معاون غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنامه ای به آقای "مصطفی میرزایی" سرپرست مرکزتوزیع داروی سها دراستان اصفهان ازخدمات شرکت پخش سها هلال قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال؛  درنامه دکتر" محمد رضا رشیدی" معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان آمده است: خدمتگزاری افتخاربزرگی است که پروردگار متعال آن را برعهده کسانی قرارداده است که با عمل خالصانه خویش درمسیرگره گشایی ازامور مردم گام برمی دارند.

 درادامه این نامه می خوانیم: بدون تردید نقش نیروهای مخلص، متعهد وپرتلاش در راه پیشبرد اهداف وحفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار ارزنده وقابل توجه می باشد. لذا به پاس خدمات ، تلاش وهمکاری موثرجنابعالی این لوح سپاس تقدیم می گردد.

امید است به لطف ومدد الهی همچون گذشته متعهدانه وبا بهره گیری ازتوان وتجارب ارزشمند خویش فردای بهتری درایران اسلامی را تحقق بخشیم.