قدردانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ازخدمات پخش سها هلال